TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ VALMENNUS TAI KOULUTUS SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Työnantaja on velvollinen tarjoamaan tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotuille tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen ja järjestettävä työterveyshuollon palvelut työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen, jos

  • työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä ja
  • työntekijä on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa.

Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vastattava vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi. Valmennus tai koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä. Työnantaja ja työntekijä voivat vaihtoehtoisesti sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain.

Mikäli työnantaja laiminlyö velvollisuutensa tarjota koulutusta tai valmennusta, sen on maksettava työntekijälle koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava korvaus.

Kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät, työnantajan on järjestettävä tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotulle työterveyshuollon palvelut 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen saman tasoisena ja laajuisena kuin työsuhteessa oleville. Velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseen lakkaa, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen toisen työnantajan palvelukseen.

Teksti: Tekniikan akateemiset/Lakipalvelut

Tarkista omalta ammattiliitolta tai TE-palveluista ajankohtaisin tieto irtisanomisia koskevasta muutosturvalaista!

Tärkeimmät lainkohdat: 

  • Työsopimuslaki 7 luku 12-14 §, 9 luku 3 §
  • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (lähinnä 8 luku 48-49 §)
  • Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (lähinnä 2 luku 6-7 §)
  • Työttömyysturvalaki
  • Työterveyshuoltolaki 2§